Skip to main content

Algemene voorwaarden

1

Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en Zelfbouwelektro BVBA met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken en/of leveringen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst of bij betaling van het voorschotfactuur (zie art. 3) door de klant, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden, documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

2

Prijsoffertes worden louter ter informatie gegeven en gelden geenszins als een aanbod. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

3

De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Na betaling van het voorschot is de overeenkomst aanvaard en gelden de “algemene voorwaarden” zoals deze beschreven zijn. De “algemene voorwaarden” kunnen op eenvoudig verzoek aan de bouwheer overhandigd worden. Na betaling van het voorschotfactuur verklaart de bouwheer dan ook dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en betalingsafspraken, zoals beschreven in art 16 van de algemene voorwaarden. Iedere opgegeven leveringstermijn is benaderend. Overschrijding ervan kan, behoudens indien anders werd overeengekomen, geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

4

Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enzovoort die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

5

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

6

Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt Zelfbouwelektro BVBA geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Bij het niet (tijdig) bekomen van vergunningen, voor zover dit niet te wijten is aan overmacht, heeft Zelfbouwelektro BVBA het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de aannemingsprijs. In geval van vertraging, maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn.

7

De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is. Bij gebreke hieraan heeft Zelfbouwelektro BVBA het recht de overeenkomst te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding, zoals voorzien in art. 6 van deze algemene voorwaarden, verschuldigd. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.

8

Alle geleverde materialen blijven eigendom van Zelfbouwelektro BVBA tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materieel van Zelfbouwelektro BVBA dat zich op de werf bevindt én materialen/gereedschappen die door Zelfbouwelektro BVBA worden uitgeleend en verhuurd om werkzaamheden uit te voeren. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in het voordeel van Zelfbouwelektro BVBA. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

9

Betwistingen over levering, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Zelfbouwelektro BVBA is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken, kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 B.Wb. dienen uiterlijk binnen de 3 maand na uitvoering te worden ingeroepen.

10

Alle tot de aanneming noodzakelijke verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant.

11

De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de installatie en aanvaarding ervan in zijn totaliteit. Na aanvaarding van het werk draagt Zelfbouwelektro BVBA nog slechts de aansprakelijkheid van artikel 1792 B.W. De aansprakelijkheid van Zelfbouwelektro BVBA is te allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van facturen of aannemingssom.

12

In afwijking van het burgerlijk wetboek zullen eventuele meer- of bijwerken geacht worden, aanvaard te zijn door de klant indien hij op mededeling en prijsofferte ervoor niet binnen de 10 dagen negatief heeft geantwoord. Op de aanneming en op eventuele meer- of bijwerken, zal onderstaande prijsherzieningsformule van toepassing zijn. Einde het werk zal deze globaal verrekend worden. p = P (0,4 s + 0,4 i + 0,2) S I p = aangepaste prijs bij facturatie P = prijs vermeld op contract s = gemiddeld uurloon tijdens werken welke zijn aangerekend S = gemiddeld uurloon op datum contract i = indexcijfer van de materialen voor de werken welke zijn aangerekend I = indexcijfer van de materialen op datum contract

13

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden, zoals omschreven in de bestelbon, offerte of overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon, offerte of overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

14

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aangegeven dan dient de klant een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Is de niet-uitvoering van het contract te wijten aan Zelfbouwelektro BVBA, dan is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd aan de klant.

15

Alle facturen zijn contant betaalbaar, op datum van het factuur. Bij gebreke aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar tot datum van de effectieve betaling. Er is dan tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen.

16

Betalingsafspraken:

➢ Voor de aanvang van de werken zal er een voorschotfactuur van 30 % op de offerte gefactureerd worden. Pas als deze facturen betaald zijn binnen de geldende termijn, zullen de werken aangevat worden.

➢ Volgende facturen worden steeds verrekend volgens voortgang van de werken en/of leveringen van de materialen en volgens meetstand. ➢ Het kan gebeuren dat er een factuur wordt uitgeschreven wanneer de materialen een bewerking en/of samenstelling in ons atelier moeten ondergaan.

➢ Bij het eindfactuur van 10% op de offerte worden bij het factuur de eventuele bij- en meerwerken verrekend volgens art. 12 van de algemene voorwaarden. Na het ontvangen van het volledig saldo op dit factuur, zal het elektrisch dossier met het origineel geldend keuringsverslag aan de bouwheer overhandigd worden.

17

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

18

Bij de offerte en/of facturatie zijn onze algemene voorwaarden onlosmakelijk verbonden! Bij toewijzing (bevestiging door acceptatie van de offerte via mail en/of vereffening van voorschotfactuur) van de werken heeft de klant kennis genomen en aanvaardt hij/zij de algemene voorwaarden en zijn condities.

19

Facturen worden niet per post maar via digitale weg (mail) toegestuurd. De verzendingsdatum van de mail geldt hier als ontvangstdatum van het factuur. Het niet ontvangen van het factuur kan in geen geval reden zijn tot niet en/of vertraagde betaling van onze facturen.

20

Alleen het Vredegerecht te Geel en de rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste gebied kennis te nemen. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden staat vermeld, is het Belgische recht van toepassing.